27 Aralık 2011 Salı

AXAPTA runbase dialog

void clicked()
{
    Dialog      dialog;
    DialogField DEmplId;
    DialogField DApp;
    DialogField DAppDesc;
    ;

    dialog = new Dialog("@SYS108667");
    DApp     = dialog.addField(typeId(B_Approval));
    DAppDesc = dialog.addField(typeId(Description));
    DEmplId  = dialog.addField(typeId(EmplId));

    DApp.value(B_RepairJournalPartsChangeLines.Approval);
    DAppDesc.value(B_RepairJournalPartsChangeLines.ApprovalDescription);
    DEmplId.value(SysCompanyUserInfo::find(CurUserId()).EmplId);

    dialog.run(); // show

    if (dialog.closedOK())
    {
        ttsbegin;
        B_RepairJournalPartsChangeLines.Approval            = DApp.value();
        B_RepairJournalPartsChangeLines.ApprovalDescription = DAppDesc.value();
        B_RepairJournalPartsChangeLines.ApproveEmplId       = DEmplId.value();
        element.redraw();
        ttscommit;
    }
}

AXAPTA stok transfer günlüğü post

    journalTableData        journalTabledata;
    inventJournalTable      inventJournalTable;
    InventJournalCheckPost  journalCheckPost;
    ;
    inventJournalTable = inventJournalTable::find(Line.InventJournalId);
    // Posting Journal
    journalTableData = JournalTableData::newTable(inventJournalTable);
    journalTableData.updateBlock(JournalBlockLevel::InUse,JournalBlockLevel::None);
    if (infolog.num(Exception::Error))
        return;
    infolog.clear(0);
    journalCheckPost =
    InventjournalCheckPost::newJournalCheckPost(JournalCheckPostType::Post,InventJournalTable);
    journalCheckPost.parmAutoBlock(true);
    journalCheckPost.run();
    if(journalTableData.hasErrors())
        return;

22 Aralık 2011 Perşembe

AXAPTA stok transfer günlüğü

Normalde formla çalışırken InventJournalName'yi seçiyoruz ve parametreler otomatik geliyor. Burda bu işlemi kendimiz yapıyoruz:

    InventJournalTrans  inventJournalTrans;
    InventJournalTable  inventJournalTable;
    InventJournalName   inventJournalName;
    InventDim toInventDim;
    InventDim tempInventDimTo;
    ;
    // Journal Header işle
    inventJournalName   = "MyJournalName"
    inventJournalTable.initValue();
    inventJournalTable.JournalId        = NumberSeq::newGetNum(InventParameters::numRefInventJournalId()).num();
    inventJournalTable.Description      = InventJournalName.Description;
    inventJournalTable.Reservation      = ItemReservation::Automatic;
    inventJournalTable.JournalType      = inventJournalType::Transfer;

    inventJournalTable.BlockUserGroupId     = inventJournalName.BlockUserGroupId;
    inventJournalTable.JournalNameId        = inventJournalName.JournalNameId;
    inventJournalTable.ApprUserGroup        = inventJournalName.ApprUserGroup;
    inventJournalTable.ApprFromSiteId       = inventJournalName.ApprFromSiteId;
    inventJournalTable.ApprFromLocationId   = inventJournalName.ApprFromLocationId;
    inventJournalTable.ApprFromWMSLocationId= inventJournalName.ApprFromWMSLocationId;
    inventJournalTable.ApprFromBatchId      = inventJournalName.ApprFromBatchId;
    inventJournalTable.ApprToSiteId         = inventJournalName.ApprToSiteId;
    inventJournalTable.ApprToLocationId     = inventJournalName.ApprToLocationId;
    inventJournalTable.ApprToWMSLocationId  = inventJournalName.ApprToWMSLocationId;
    inventJournalTable.ApprToBatchId        = inventJournalName.ApprToBatchId;
    inventJournalTable.VoucherSeqId         = inventJournalName.VoucherSeqId;

    inventJournalTable.insert();
toInventDim.clear();
toInventDim.initValue();
toInventDim.wMSLocationId = inventJournalName.ApprtoWMSLocationId;
toInventDim.InventLocationId = inventJournalName.ApprtoLocationId;
toInventDim.InventSiteId      = inventJournalName.ApprtoSiteId;

tempInventDimTo.clear();
tempInventDimTo = InventDim::findOrCreate(toInventDim);
    // journal lines işle
    inventJournalTrans.initValue();
    inventjournaltrans.initFromInventJournalTable(inventJournalTable);
    inventJournalTrans.Voucher      = NumberSeq::newGetNum(InventParameters::numRefInventJournalVoucherId()).num();
    inventJournalTrans.ItemId       = "MyItem001";
    InventJournalTrans.initFromInventTable(Inventtable::find(InventJournalTrans.ItemId));
    inventJournalTrans.TransDate    = systemDateGet();
    inventJournalTrans.Qty          = -1;
    inventJournalTrans.InventDimId = tempInventDimto.inventDimId;
    // rezervasyon kontrolü
    if (!InventMoveMent::setAutoReserving(InventJournalTrans))
    {
        inventJournalTable.delete();
        return;
    }
    inventJournalTrans.insert();

16 Aralık 2011 Cuma

AXAPTA Boş tarih atamak

Datetime değeri için:
myDateTime=DateTimeUtil::minValue();

Date değeri için:
myDate =global::dateNull();

6 Aralık 2011 Salı

5 Aralık 2011 Pazartesi

AXAPTA satış fiyatı, maliyet fiyatı

Satış fiyatı:
    B_RepairJournalOrderLines.ProjSalesPrice = InventTable::find(B_RepairJournalOrderLines.ItemId).LastUserPrice;
Maliyet fiyatı:
    B_RepairJournalOrderLines.ProjCostPrice = InventTableModule::find(B_RepairJournalOrderLines.ItemId,ModuleInventPurchSales::Sales).price() ;